Asociatia Romana de Mediu
member of


Catalog electronic al expertilor si companiilor de mediu

Romania - 10 ani in mediul european


Noutati - Legislative

Noutati Legislative

Decret nr. 1268 din 23/12/2010
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii

Hotărâre nr. 1292 din 15/12/2010
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor

Hotărâre nr. 37 din 17/12/2010
cu privire la propunerea de regulament (UE) al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 648/2004 în ceea ce privește utilizarea fosfaților și a altor compuși ai fosforului în detergenții de rufe de uz casnic COM (2010) 597 final

Hotărâre nr. 1195 din 02/12/2010
pentru modificarea anexelor nr. 1, 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 82/2010 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu, precum și a Listei programelor finanțate din Fondul pentru mediu în anul 2010

Hotărâre nr. 1217 din 02/12/2010
privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru Parcul Natural Cefa

Hotărâre nr. 1268 din 08/12/2010
privind aprobarea Programului de protecție și gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO

Hotărâre nr. 1300 din 15/12/2010
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

Lege nr. 278 din 24/12/2010
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii

Lege nr. 274 din 24/12/2010
privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe

Ordin nr. 262 din 02/12/2010
privind aprobarea Dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spații și construcții pentru birouri

Ordin nr. 2069 din 26/11/2010
pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.897/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2008-2012

Ordin nr. 2171 din 30/11/2010
privind actualizarea Listei cu substanțele active autorizate pentru utilizare în produse de protecție a plantelor pe teritoriul României

Ordin nr. 2213 din 09/12/2010
pentru modificarea anexelor nr. 1-5 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare

Ordin nr. 2219 din 10/12/2010
pentru modificarea Ordinului ministrului apelor și protecției mediului nr. 105/2003 privind aprobarea Instrucțiunilor de organizare și funcționare a comisiilor de avizare a documentațiilor de evaluare a stării de siguranță în exploatare a barajelor - NTLH - 040 și aprobarea componențelor nominale ale comisiei centrale și comisiilor teritoriale de avizare

Ordin nr. 2228 din 13/12/2010
pentru numirea reprezentanților părții române în cadrul organismelor create în temeiul tratatelor bilaterale privind gospodărirea apelor de frontieră

Ordin nr. 2358 din 22/12/2010
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și atestarea corpului de experți pentru evaluarea stării de siguranță în exploatare a echipamentelor hidroelectromecanice aferente barajelor încadrate în categoriile de importanță A, B, C și D, NTLH - 051

Ordin nr. 2926 din 28/12/2010
pentru modificarea și completarea anexelor la Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2.286/2008 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investiții în instalații de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NOx redus și filtre pentru instalațiile mari de ardere din grupuri modernizate/retehnologizate, din cadrul operațiunii 4.1.c) "Investiții în instalații de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NOx redus și filtre pentru instalațiile mari de ardere din grupuri modernizate/retehnologizate" din axa prioritară 4 "Creșterea eficienței energetice și a securității furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice" a Programului operațional sectorial "Creșterea competitivității economice" (POS CCE)

Ordonanță de urgență nr. 122 din 28/12/2010
privind stabilirea sancțiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006

Ordonanță de urgență nr. 127 din 28/12/2010
pentru adoptarea unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale a zonei "Delta Dunării"

Ordonanță de urgență nr. 115 din 15/12/2010
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

Ordonanță de urgență nr. 118 din 23/12/2010
privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule