Asociatia Romana de Mediu
member of


Catalog electronic al expertilor si companiilor de mediu

Romania - 10 ani in mediul european


Noutati - Legislative

Noutati Legislative

Ordin nr. 88 din 17/01/2011
privind modificarea și completarea Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 658/2006 pentru aprobarea modelelor formularelor utilizate în domeniul colectării creanțelor la Fondul pentru mediu

Ordin nr. 3 din 06/01/2011
pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu și protecția civilă

Ordin nr. 8 din 12/01/2011
pentru aprobarea Instrucțiunilor tehnice privind avizarea operațiunilor petroliere de conservare, abandonare și, respectiv, de ridicare a abandonării/conservării sondelor de petrol

Ordonanță nr. 9 din 26/01/2011
privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanțele care diminuează stratul de ozon și de abrogare a Ordonanței Guvernului nr. 89/1999 privind regimul comercial și introducerea unor restricții la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon

Ordin nr. 11 din 07/01/2011
pentru aprobarea modelului și conținutului formularului "Declarație privind situația contractelor încheiate și/sau reziliate cu operatorii economici care introduc pe piața națională bunuri ambalate și ambalaje de desfacere" și a instrucțiunilor de completare și depunere a acestuia

Ordin nr. 2210 din 08/12/2010
pentru aprobarea Procedurii de realizare a controlului produselor și echipamentelor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră și modalitățile de colaborare dintre autoritățile desemnate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 939/2010 privind unele măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră

Ordin nr. 2353 din 22/12/2010
pentru modificarea Ordinului ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 275/1997

Ordin nr. 2701 din 30/12/2010
pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism

Ordin nr. 2842 din 20/12/2010
privind aprobarea Procedurii de acreditare a organismelor de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și, după caz, a rapoartelor de monitorizare a datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație

Ordin nr. 2934 din 28/12/2010
privind aprobarea Procedurii pentru aprobarea planului de gestionare a deșeurilor din industriile extractive și a normativului de conținut al acestuia

Ordonanță nr. 1 din 19/01/2011
pentru modificarea și completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile

Rectificare din 20/01/2011
la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 353 din 31 decembrie 2008)