Asociatia Romana de Mediu
member of


Catalog electronic al expertilor si companiilor de mediu

Romania - 10 ani in mediul european


Statut ARM

" Asociaţia Română de Mediu - 1998"

CAPITOLUL I

DISPOZITII GENERALE

Art. 1

Asociaţia Română de Mediu - 1998”, cu denumirea prescurtată ARM, se constituie în baza prevederilor OG 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii şi Legii Patronatelor 356/2001 prin reorganizarea şi schimbarea denumirii Asociaţiei Naţionale a Managerilor şi Evaluatorilor de Mediu înfiinţată în anul 1998 şi înscrisă în Registrul Naţional al ONG sub numărul 1041/A/1998

Denumirea prescurtată ARM se va folosi în toate documentele oficiale ale asociaţiei.

ARM este o asociaţie profesională şi patronală, persoană juridică de drept privat, autonomă, neguvernamentală, nonprofit şi apolitică, cu însemne şi siglă proprie.


Art. 2

ARM are sediul în municipiul Bucureşti, B-dul Vasile Milea , nr. 1G , sector 6

Sediul asociaţiei poate fi schimbat prin decizia Consiliului de Coordonare.

Articolul 3: Asociaţia se constituie pe o perioada de timp nelimitata.

CAPITOLUL II

SCOP ŞI OBIECTIVE

Art. 4

ARM este o asociaţie profesională şi patronală care reuneşte specialişti din cadrul administraţiei publice locale şi centrale şi autorităţilor de mediu, cercetători, cadre didactice şi specialişti din sectorul economic cu activitate în domeniul protecţiei mediului împreună cu operatori economici al căror obiect de activitate este direct legat de acest domeniu.

ARM are ca scop realizarea şi promovarea intereselor profesionale şi patronale ale membrilor săi în context naţional şi internaţional.

Pentru atingerea scopului propus, ARM îşi va desfăşura întreaga activitate şi va utiliza toate resursele disponibile pentru realizarea următoarelor obiective:

 • crearea unui cadru instituţional pentru comunicare internă şi dialog între toate categoriile de membri ai asociaţiei;

 • consolidarea pieţei serviciilor de mediu în consultanţă, pregătire profesională, proiectare, lucrări de infrastructură, etc. ;

 • promovarea spiritului competitiv şi consultare şi sprijin reciproc în soluţionarea problemelor comune;

 • perfecţionarea cadrului legislativ, în cooperare cu instituţiile publice, pentru crearea condiţiilor de afirmare şi eficientizare a activităţii tuturor membrilor asociaţiei;

 • promovarea cercetării şi stimularea preluării rezultatelor acesteia în domeniul protecţiei mediului

 • realizarea de studii, analize, monitorizări, evaluări şi alte activităţi similare în vederea dezvoltării de politici de cercetare-dezvoltare şi inovare

 • reprezentarea intereselor legitime ale membrilor în relaţia cu autorităţile, sindicatele, organizaţii similare şi organizaţiile neguvernamentale din domeniul protecţiei mediului;

 • creşterea competenţelor profesionale prin calificare, pregătire profesională continuă şi specializare universitară şi postuniversitară;

 • facilitarea schimbului de informaţii tehnice şi ştiinţifice în interiorul asociaţiei şi conectarea la sursele externe de informare;

 • racordarea la activităţile similare desfăşurate pe plan naţional şi internaţional;

 • promovarea imaginii asociaţiei în mediile profesionale şi publice;

 • editarea de publicaţii, manuale şi ghiduri pentru informare în domeniul protecţiei mediului;

 • accesarea, atragerea şi utilizarea în scopul îndeplinirii obiectivelor sale de surse de finanţare şi resurse sub forma de subvenţii, contribuţii, cotizaţii, sponsorizări, inclusiv prin desfăşurarea unor activităţi economice, in condiţiile legii.CAPITOLUL III

MEMBRI

Articolul 5

Pot deveni membri ai ARM persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei mediului, solicită acest lucru, îşi exprima acordul cu prevederile statutului asociaţiei, pe care se obliga să-l respecte întocmai. Validarea noilor membri se face în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare al asociaţiei.

La propunerea Colegiului Consiliului de Coordonare şi cu aprobarea Consiliului de Coordonare, asociaţia poate înfiinţa filiale şi în alte localităţi din ţară sau străinătate fără personalitate juridică. Condiţiile de înfiinţare, structura organizatorică şi de conducere a filialei se aprobă de Consiliul de Coordonare la propunerea Preşedintelui Executiv. Preşedintele filialei devine membru cu drept de vot în Consiliul de Coordonare al asociaţiei. Conducerea filialei este aleasă de adunarea generală a membrilor filialei şi se validează de Consiliul de coordonare.

Articolul 6

Membrii de onoare ai asociaţiei pot fi persoane fizice recunoscute ca personalităţi ale vieţii sociale, economice, culturale şi ştiinţifice sau de alta natura, care prin activitatea lor sprijină activitatea asociaţiei sau ideile in baza cărora acţionează aceasta. Adunarea generală alege prin vot Preşedintele şi membrii de onoare ai asociaţiei la propunerea Consiliului de Coordonare. Membrii de onoare pot participa la toate acţiunile organizate de ARM.
Membrii de onoare nu plătesc cotizaţia şi nu au drept de vot.
Titlul de membru de onoare al asociaţiei poate fi acordat şi altor membri ai asociaţiei daca au merite deosebite in înfăptuirea obiectivelor asociaţiei.

Art. 7

Membrii asociaţiei pot face parte din una dintre următoarele categorii:

 1. Membri fondatori

 2. Membri de onoare

 3. Membri persoane fizice – specialişti licenţiaţi a căror activitate se desfăşoară în domeniul protecţiei mediului

 4. Membri persoane juridice - societăţi comerciale care au în actul constitutiv şi desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei mediului

 5. Experţi, experţi independenţi care pot să presteze servicii în domeniul protecţiei mediului în condiţiile legii

Articolul 8

Calitatea de membru al asociaţiei se poate pierde in următoarele cazuri:
a) prin excludere
b) la cerere
c) prin radiere, in urma decesului, desfiinţării asociaţiei, etc.
d) prin neplata la timp a cotizaţiei
Excluderea poate interveni in următoarele cazuri:

 • producerea de daune şi prejudicii asociaţiei, morale sau materiale, prin activitatea desfăşurată

 • angajarea in activităţi ce contravin scopurilor şi obiectivelor asociaţiei, specificate in prezentul statut

 • nerespectarea hotărârilor luate de către organele de conducere ale asociaţiei

 • angajarea respectivei persoane in activităţi ce contravin legilor ţării şi ordinii de drept

 • condamnarea pentru fapte penale, stare incompatibila cu aceea de membru al asociaţiei

Membrii asociaţiei pot fi excluşi la recomandarea Comisiei de etică şi disciplină prin votul majorităţii membrilor Colegiului Consiliului de Coordonare. Contestaţia la decizia Colegiului se soluţionează de Consiliului de coordonare prin vot.

Pierderea calităţii de membru al asociaţiei nu dă dreptul la pretenţii asupra contribuţiei aduse la patrimoniul asociaţiei.

Capitolul IV

Drepturile şi obligaţiile membrilor

Articolul 9

Membrii asociaţiei au următoarele drepturi:
a) să aleagă şi sa fie aleşi in organele de conducere, administrative sau de control ale asociaţiei,

b) să participe la activităţile asociaţiei
c) să iniţieze, sa propună şi sa participe la acţiuni in sprijinul realizării obiectivelor propuse in prezentul statut
d) să facă propuneri pentru completarea sau modificarea statutului asociaţiei
e) să beneficieze de informaţiile şi activităţile asociaţiei

Articolul 10

Membrii asociaţiei au următoarele obligaţii:
a) să respecte prevederile prezentului statut
b) să respecte hotărârile luate de către organele de conducere ale asociaţiei
c) să desfăşoare acţiuni in sprijinul creşterii prestigiului asociaţiei
d) să nu desfăşoare activităţi, care prin natura lor ar cauza daune şi ar leza scopurile şi îndeplinirea obiectivelor asociaţiei
e) să achite cuantumul cotizaţiei stabilit

CAPITOLUL IV

ORGANIZARE şi CONDUCERE

Articolul 11

Asociaţia are următoarele organe de conducere:

 1. Adunarea Generală

 2. Consiliul de Coordonare

 3. Colegiul Consiliului de Coordonare denumit în continuare Colegiu

Organizarea şi structura de conducere a filialelor se stabileşte de adunarea generală la propunerea Consiliului de coordonare.

Organismele tehnice şi ştiinţifice sectoriale ale ARM sunt Comisiile Permanente.

Organul de control al ARM este Comisia de cenzori

Comisia de etică şi disciplină este condusă de un preşedinte şi 6 membri aleşi de adunarea generală. Comisia supune dezbaterii sesizările privind comportamentului etic şi profesional al membrilor. Comisia se poate sesiza şi din oficiu. Comisia emite rezoluţii cu caracter de recomandare.


Art. 12 Adunarea generală

Organul colectiv de conducere este Adunarea Generală care se întruneşte la solicitarea preşedintelui asociaţiei sau preşedintelui executiv prin anunţ cu cel puţin 15 zile înainte. Adunările generale extraordinare pot fi convocate de preşedintele asociaţiei, preşedintele Consiliului de Coordonare sau la propunerea a 1/4 din membrii cu drept de vot.
Adunarea Generală se consideră legal constituită atunci când sunt prezenţi minimum 50% din membrii cu drept de vot. În cazul în care adunarea generală nu întruneşte cvorumul, în termen de o lună se convoacă o nouă Adunare Generală în care deciziile se iau prin majoritatea simplă a participanţilor.
Vot valid se consideră votul liber exprimat de membrii asociaţiei.

Participarea membrilor la şedinţele Adunării generale sau Consiliului de Coordonare şi votul acestora pot fi luate în considerare şi prin mandatarea altor participanţi sau prin sisteme de comunicare electronică.

Hotărârile Adunării Generale se semnează de preşedintele asociaţiei sau înlocuitorul acestuia şi secretariatul şedinţei şi devin obligatorii pentru toţi membrii şi pentru organele de conducere a asociaţiei.

Articolul 13:

Adunarea Generală are următoarele atribuţii :
a. alege şi revocă din funcţie Preşedintele şi vicepreşedinţii asociaţiei , preşedintele executiv, membrii Consiliului de Coordonare, membrii Comisiei de Etică şi Disciplină şi Comisia de Cenzori.
b. aprobă modificarea şi completarea statutului
c. aprobă raportul anual privind activitatea desfăşurata
d. aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, execuţia bugetara, precum şi bilanţul contabil
e. aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare
f. aprobă principalele direcţii de acţiune, strategii şi masuri de realizare a scopurilor asociaţiei inclusiv atragerea de fonduri

g. stabileşte cuantumul cotizaţiei la propunerea preşedintelui executiv

Numărul funcţiilor de vicepreşedinte al asociaţiei şi competenţele acestora se stabileşte de adunarea generală.
Alegerea organelor de conducere se face pentru o perioadă de 4 ani.
Preşedintele, vicepreşedinţii, preşedintele executiv membrii Consiliului de Coordonare, membrii Comisiei de Etică şi Disciplină şi Comisia de Cenzori pot fi înlocuiţi in timpul mandatului, respectând aceeaşi procedura ca la numire.


Articolul 14

Atribuţiile preşedintelui asociaţiei

Atribuţiile preşedintelui asociaţiei sunt următoarele:

a) convoacă şi conduce lucrările Adunării Generale
b) reprezintă asociaţia in relaţiile cu organizaţiile guvernamentale sau neguvernamentale din tara sau străinătate
c) prezintă anual raportul de activitate al asociaţiei
d) exercita întreaga sa autoritate şi competenta pentru înfăptuirea scopurilor asociaţiei şi a prevederilor prezentului statut

e) coordonează activitatea vicepreşedinţilor asociaţiei şi poate delega competenţe acestora

f) participa la şedinţele ordinare ale Consiliului de Coordonare

Articolul 15

Structura şi atribuţiile Consiliului de Coordonare

Consiliul de coordonare este organismul de coordonare şi conducere tehnică şi administrativă a asociaţiei.

Consiliul de coordonare este condus de un preşedinte executiv şi vicepreşedinţi şi are în coordonare Comisiile permanente constituite pe domenii de activitate.

Conducerea operativă a Consiliului de coordonare este asigurată de Colegiul Consiliului de Coordonare. Preşedintele executiv este şi preşedintele Colegiului. Numărul membrilor Colegiului se stabileşte de Consiliul de Coordonare.

Membrii Consiliului de coordonare sunt aleşi de Adunarea generală. În prima şedinţă de constituire, membri consiliului de coordonare aleg membrii Colegiului şi directorul executiv.

Directorul executiv administrează activităţile curente ale asociaţiei şi are în subordine un aparat de lucru a cărui componenţă şi retribuire se stabileşte de Consiliul de coordonare.

Preşedinţii filialelor asociaţiei, preşedintele şi vicepreşedinţii asociaţiei şi directorul executiv fac parte de drept din Consiliul de Coordonare.

Consiliul de coordonare are următoarele atribuţii:

 • Asigură conducerea asociaţiei între adunările generale

 • Stabileşte constituirea Comisiilor permanente şi domeniul de activitate a acestora

 • Aprobă prin vot conducerea şi componenţa Comisiilor permanente la propunerea preşedintelui executiv

 • Aprobă prin vot directorul executiv şi membrii Colegiului la propunerea preşedintelui executiv al consiliului

 • Stabileşte cuantumul retribuţiilor pentru personalul angajat inclusiv pentru directorul executiv

 • Aprobă înfiinţarea şi structura de conducere a filialelor

 • Aprobă înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea structurilor sau organismelor noi create pentru îndeplinirea obiectivelor asociaţiei

 • Coordonează activitatea filialelor şi celorlalte structuri instituţionale create

 • Elaborează strategia de dezvoltare şi comunicare a asociaţiei şi o supune aprobării adunării generale

 • Sintetizează iniţiativele membrilor asociaţiei şi stabileşte acţiuni pentru realizarea acestora

 • Aprobă colaborări şi parteneriate cu organizaţii similare din ţară şi străinătate

 • Elaborează şi revizuieşte planul de activitate al asociaţiei

Art. 16

Atribuţiile Preşedintelui Consiliului de Coordonare

Preşedintele Consiliului de Coordonare este reprezentantul legal al asociaţiei şi are următoarele atribuţii:

 • Convoacă şi conduce şedinţele de lucru ale Consiliului de coordonare

 • Coordonează activitatea vicepreşedinţilor

 • Coordonează activitatea comisiilor permanente şi filialelor

 • Convoacă si conduce lucrările Colegiului

 • Reprezintă asociaţia în relaţiile cu presa, autorităţile şi organizaţiile partenere

Art. 17

Colegiul

Colegiul este condus de preşedintele executiv. Structura colegiului se aprobă de consiliul de coordonare la propunerea preşedintelui executiv.

Colegiul are următoarele atribuţii:

 • Pune în aplicare hotărârile adunării generale şi Consiliului de coordonare

 • Propune şi supune aprobării Consiliului de coordonare organigrama organismelor executive ale asociaţiei

 • Elaborează şi supune aprobării Consiliului de coordonare şi adunării generale Regulamentul de organizare şi funcţionare al asociaţiei

 • Administrează patrimoniul asociaţiei

 • Supune pentru aprobare Consiliului de coordonare constituirea de noi structuri şi organisme cu caracter permanent sau temporar

Atribuţiile directorului executiv

Directorul executiv are următoarele atribuţii:

 • asigură conducerea operativă administrativă a asociaţiei

 • angajează, împreuna cu preşedintele executiv patrimoniul asociaţiei, gestionează şi administrează resursele acesteia cu aprobarea Colegiului.

 • semnează, împreună cu preşedintele executiv contracte in numele asociaţiei şi ia masurile curente necesare, in concordanta cu măsurile şi cu prevederile prezentului statut şi cu bugetul aprobat de Colegiul

 • participa la şedinţele Consiliului de Coordonare, pregăteşte şi prezintă periodic rapoarte despre activitatea proprie şi alte materiale, conform atribuţiilor sale

 • angajează, asigură instruirea, promovează, recompensează, sancţionează, etc. personalul salariat al asociaţiei

 • exercita întreaga sa autoritate şi competenta pentru realizarea scopurilor, obiectivelor asociaţiei şi a hotărârilor adunării generale şi Consiliului de Coordonare.

Articolul 18

Comisia de cenzori este compusă din 3 persoane şi este condusă de un preşedinte

Alegerea membrilor comisiei de cenzori se face prin vot de adunarea generală

Atribuţiile comisiei de cenzori sunt următoarele:

 1. verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;

 2. întocmeşte rapoarte şi le prezintă adunării generale;

 3. poate participa la şedinţele Colegiului, fără drept de vot;

 4. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.

CAPITOLUL V

PATRIMONIUL
Articolul 19

Patrimoniul iniţial al asociaţiei este format din contribuţiile membrilor.

Articolul 20

Patrimoniul iniţial al asociaţiei se completează, in condiţiile legii, cu subvenţii, donaţii, bunuri mobile şi imobiliare, diferite fonduri de sponsorizare şi fonduri obţinute din tara şi străinătate, in lei sau in valuta, de la persoane fizice sau juridice.

Articolul 21

Veniturile asociaţiei constau sau provin din:
a) ajutoare financiare sau in bunuri mobile sau imobiliare ale membrilor sau ale terţilor, persoane fizice sau juridice, din tara sau străinătate
b) contribuţii prin aderarea de noi membrii
c) cotizaţii ale membrilor , donaţii, subvenţii, subscripţii, alte contribuţii.
d) alte surse permise de lege

Articolul 22

Asociaţia întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil, conform dispoziţiilor legale in vigoare.

Articolul 23

Gestiunea asociaţiei este ţinută permanent de personal calificat şi este supusă controlului periodic al Comisiei de cenzori a asociaţiei. Asociaţia poate deschide conturi, in lei şi valută conform legii.


CAPITOLUL VI

DISPOZITII FINALE


Articolul 24

Modificarea sau completarea prezentului statut se realizează sub forma scrisa, cu îndeplinirea condiţiilor legate de fond şi forma, in conformitate cu prevederile legii.

Articolul 25

Prevederile prezentului statut se completează cu celelalte dispoziţii legale in vigoare.

Articolul 26

In cazul desfiinţării asociaţiei patrimoniul ei va fi preluat sau donat unor asociaţii care cuprind in obiectul lor de activitate obiectivele asociaţiei prin decizia Adunării Generale.